skip to Main Content

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN J-TECHNICS BVBA

1. Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

1.1.De huidige algemene voorwaarden beheersen al onze offertes en contracten.
Deze voorwaarden worden geacht door de contractant gekend en aanvaard te zijn, onder verzaking aan de eigen algemene voorwaarden van de contractant, en worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de offerte of opdracht of overeenkomst bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden zullen worden meegedeeld, doch verder voor alle daaropvolgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van J-TECHNICS BVBA en deze van de contractant, zijn de huidige voorwaarden bindend ten opzichte van alle aspecten van de overeenkomst.
Indien partijen voor één of meer van de opdrachten uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken van deze voorwaarden of van een gedeelte ervan, blijven de voorwaarden tussen partijen van kracht voor wat betreft de overige offertes, opdrachten en overeenkomsten.

1.2.Onze offertes zijn geldig gedurende 15 dagen en zijn louter informatief.
De overeenkomst komt slechts tot stand na de ondertekening tussen partijen van een afzonderlijke overeenkomst, dan wel na schriftelijke opdrachtbevestiging door de contractant, dan wel ingevolge (begin van) uitvoering door J-TECHNICS BVBA.
Onze offertes en bevestigingen van bestellingen gelden enkel voor de karakteristieken uitdrukkelijk daarin vermeld. De karakteristieken voortkomend in lastenboeken, plannen en andere documenten, maar naar dewelke niet uitdrukkelijk wordt verwezen, kunnen niet ingeroepen worden.

2. Onderaannemers – gebruik van materialen – vervanging van producten

2.1.J-TECHNICS BVBA behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren.

2.2.Tenzij bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk bedongen tussen partijen, levert J-TECHNICS BVBA diensten en goederen van gewone handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis, en zijn de diensten en goederen aan geen andere garantie onderworpen dan die welke wij uitdrukkelijk en schriftelijk hebben toegestaan.

2.3.Het is J-TECHNICS BVBA tevens toegestaan op de werven materialen en/of toebehoren te leveren, desgevallend afkomstig van derden, andere dan overeengekomen, voor zover deze van dezelfde kwaliteit en prijs zijn en geenszins de wezenlijke kenmerken van het materiaal of toebehoren betreffen.

3. Leverings- en uitvoeringstermijnen
De levering en uitvoering wordt gedaan binnen een normaal redelijke termijn, afhankelijke van de gebruiken in de sector. Vertraging in de levering geeft geen recht op enige schadevergoeding noch op de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst, noch op het niet-naleven van de betalingstermijn.
J-TECHNICS BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht. J-TECHNICS BVBA heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

4. Prijs – Meerwerken

4.1.De aangeduide prijs is vast en onveranderlijk gedurende een periode van 12 maanden na ondertekening van de offerte/overeenkomst. In geval van aanvang van de werkzaamheden na de voorgemelde periode van 12 maanden, is J-TECHNICS BVBA gerechtigd om elke prijsstijging, in vergelijking met deze van toepassing op het ogenblik van het ondertekenen van de offerte, door te rekenen aan de contractant.
J-TECHNICS BVBA behoudt zich het recht voor om de prijzen te herzien in geval van gevoelige wijziging van de marktprijzen der materialen en/of lonen.

4.2.Meerwerken geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie op basis van de eenheidsprijzen, dan wel de prijzen gebruikelijk in de sector, zonder dat hiervoor een schriftelijk akkoord van de contractant is vereist. Uitvoering van deze meerwerken bewijst de opdracht alsmede het akkoord hiermee. Voor zover als nodig doet de contractant aldus afstand van art. 1793 B.W.
Meerwerken zullen tevens aanleiding geven tot een termijnsverlenging.

4.3.Te nemen voorzieningen welke door de Veiligheidscoördinator worden opgelegd, zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld. Bijkomende voorzieningen welke tijdens de uitvoering worden opgelegd door de Veiligheidscoördinator worden doorgerekend aan de contractant.

5. Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid

5.1.Tenzij andersluidend uitdrukkelijk schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen gemotiveerde bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan J-TECHNICS BVBA, de aanneming/verkoop geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, impliceert deze voorlopige oplevering de aanvaarding van de werken en de aanvang van de tienjarige aansprakelijkheid in hoofde van J-TECHNICS BVBA en de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken in hoofde van J-TECHNICS BVBA.
Indien de contractant de uitgevoerde werken in gebruik neemt, wordt de contractant geacht de werken definitief te hebben aanvaard.

5.2.De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan J-TECHNICS BVBA, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering.
Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van het hout of lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
J-TECHNICS BVBA is niet aansprakelijk voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur tenzij uit de overeenkomst uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, de kleur of het design een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. Wat de kleur betreft is J-TECHNICS BVBA evenwel niet aansprakelijk indien er enig verschil zou zijn tussen de kleuren gekozen op stalen van collecties en de werkelijke uitvoering ervan.

5.3.Voor de gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt de waarborg krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek verleend gedurende een termijn van tien jaar die ingaat bij de aanvaarding van de werken.

5.4.J-TECHNICS BVBA is slechts aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken voor zover deze aan het licht komen binnen een termijn van 1 jaar na de aanvaarding van de werken en indien er een rechtsvordering is ingesteld binnen de 4 maanden na de ontdekking hiervan en de gebreken betrekking hebben op een tekortkoming in de uitvoering van haar opdracht.

5.5.De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
De waarborg voor elektriciteitswerken bedraagt 1 jaar.

5.6.Indien de contractant herstellingen of veranderingen aan het geleverde en geplaatste verricht of door anderen laat verrichten, verbeurt hij onmiddellijk elke recht op reclamatie of garantie.
Eveneens verbeurt de contractant zijn recht op reclamatie in geval de schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de professionele normen en gebruikelijke instructies
5.7.Indien J-TECHNICS BVBA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is J-TECHNICS BVBA slechts aansprakelijk voor de directe schade die de contractant geleden heeft én is de aansprakelijkheid van J-TECHNICS BVBA alleszins beperkt tot het bedrag dat J-TECHNICS BVBA toekomt voor de uitvoering van de overeenkomst. In geen geval is J-TECHNICS BVBA aansprakelijk voor de lichte fout van haar aangestelden.

5.8.Voor zover de contractant geen consument is in de zin van de wet d.d. 06.04.2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, zijnde elke natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, geeft het formuleren van klachten door de contractant nimmer het recht om betaling van facturen te vertragen of uit te stellen.

6. Eigendomsvoorbehoud en risico
De goederen blijven eigendom van J-TECHNICS BVBA totdat de contractant volledig aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.
Zolang de volledige betaling niet heeft plaats gehad is de contractant er niet toe gerechtigd ze te gebruiken, te verkopen, in pand te geven, of als waarborg te gebruiken ten gunste van derden.
De overdracht van het risico heeft ten laatste plaats op het ogenblik van de levering/plaatsing. De goederen worden verzonden op risico van de koper/besteller, zelfs in geval van franco verzending of vervoer met eigen voertuig.
Alle materialen die op de werf geleverd worden, verblijven daar op uitsluitende verantwoordelijkheid en risico van de contractant.
De koper/opdrachtgever gaat ermee uitdrukkelijk akkoord om een verzekering te nemen tegen brandschade en diefstal zodat deze aansprakelijkheden overgedragen worden op hem, die daartoe zijn verzekering dient aan te spreken. J-TECHNICS BVBA zal nooit voor diefstal of brandschade aansprakelijk kunnen gesteld worden.

7. Facturatie en betaling

7.1. Een voorschot ten bedrage van 30% van de totale waarde van de bestelling dient te worden betaald bij ondertekening van de offerte;
Bij de aanvang v/h project, starten vd werken of aanvoeren vd materialen zal een tweede voorschot van 50% van de totale offerte gevraagd worden te betalen
Het saldo van 20% dient te worden voldaan, uiterlijk 8 dagen na factuurdatum.
De betalingen dienen te worden uitgevoerd op onze maatschappelijke zetel.

7.2.In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1 % per maand. Tevens zal in geval van niet betaling op de vervaldag een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 250,00 €, onverminderd het recht voor J-TECHNICS BVBA om gebeurlijk een hogere schadevergoeding te vorderen.
Wanneer J-TECHNICS BVBA haar verplichtingen niet nakomt, is de contractant, enkel voor zover deze consument is in de zin van de wet d.d. 06.04.2010 betreffende marktpraktijken, zijnde elke natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd van J-TECHNICS BVBA een gelijkwaardige vergoeding volgens het gemeen recht te vorderen.

7.3.Het trekken en/of aanvaarden van wissels houdt geen schuldhernieuwing in.

7.4.Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden, om welke reden dan ook, geeft J-TECHNICS BVBA het recht om alle leveringen en werken te schorsen op risico van de contractant. Niet tijdige betaling op de vervaldag, wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die ons het recht geeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.
Voor zover de contractant geen consument is in de zin van de wet d.d. 06.04.2010 betreffende marktpraktijken, zijnde elke natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, is de contractant gehouden tot het tijdig en integraal betalen van de facturen ook al worden de facturen betwist en kan de contractant derhalve zijn betalingsverbintenissen niet opschorten.

7.5.Voor zover de contractant geen consument is in de zin van de wet d.d. 06.04.2010 betreffende de marktpraktijken, zijnde elke natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft, is compensatie niet toegelaten tenzij mits schriftelijke voorafgaande toestemming van J-TECHNICS BVBA.

7.6.De goederen blijven eigendom van J-TECHNICS BVBA tot de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat uiteraard over op de contractant vanaf de levering.

7.7.Het is J-TECHNICS BVBA toegelaten te allen tijde haar vordering over te dragen, dan wel te subrogeren aan derden.

7.8 Indien men vraagt om factuur na ontvangst te wijzigen op andere klant gegevens dan oorspronkelijk worden er € 35 administratie/verwerkingskosten aangerekend

8. Vroegtijdige beëindiging

8.1. De contractant heeft het recht om bij toepassing van art. 1794 B.W. de overeenkomst om welke reden dan ook eenzijdig te beëindigen, mits betaling van alle door J-TECHNICS BVBA geleverde prestaties én mits betaling van een schadevergoeding welke forfaitair wordt bepaald op 30% van de totale contractsprijs. BVBA J-TECHNICS behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat.
Het niet-aanvaarden van levering of weigering van in ontvangstname van bestelde goederen kan door BVBA J-TECHNICS aanzien worden als beëindiging door de contractant conform art. 1794 B.W.

8.2.De overeenkomst eindigt van rechtswege zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling of rechterlijke machtiging wanneer de contractant zich in staat van faillissement bevindt, zijn krediet aan het wankelen werd gebracht, ingeval van vereffening of ontbinding van de contractant of het aanvragen van een minnelijke akkoord of een gerechtelijke reorganisatie, onverminderd het recht van J-TECHNICS BVBA om schadevergoeding te vragen.
Indien het krediet, financiële positie of betalingsgedrag van de contractant naar het oordeel van J-TECHNICS BVBA daartoe aanleiding geeft, is J-TECHNICS BVBA gerechtigd om, zelfs na gedeeltelijke aflevering van de diensten van de contractant, de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen te eisen. Indien de contractant in gebreke blijft om hieraan te voldoen binnen de 15 dagen na het verzoek daartoe van J-TECHNICS BVBA zal laatstgenoemde de overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of rechterlijke machtiging kunnen ontbinden ten laste van de contractant.

9. intellectuele eigendomsrechten
Alle ontwerpen, tekeningen en plannen door ons ontwikkeld, blijven eigendom van J-TECHNICS BVBA en mogen, zonder ons akkoord, niet gereproduceerd of uitgevoerd worden, noch geheel, noch gedeeltelijk.

10. Overmacht
Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de verbintenissen van de overeenkomst, indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht is ontstaan. Overmacht duidt op alle gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil der partijen zoals bijvoorbeeld oorlogsomstandigheden, oproer, brand, overstromingen, natuurrampen, stakingen, gewapende overvallen, aanslagen, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij ons of bij de firma’s waar wij onze goederen betrekken, alle transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet leveren van de goederen door onze leveranciers, uitsluitingen, uit- of invoerverbod of beperking …

11. Tegemoetkomingen en afstandsverklaring
In geen geval zal enige tegemoetkoming vanwege J-TECHNICS BVBA, ongeacht de frequentie en de duur ervan, worden beschouwd als een novatie van deze algemene voorwaarden of in meer algemene zin, als een bron van rechten. Afwijking van één dezer bepalingen, houdt geen afstand in van de kwestige of enige andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

12. Uitvoeringsmodaliteiten

12.1.Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de uitvoeringsomstandigheden optimaal dienen te zijn. Zo dient de contractant behoudens andersluidend schriftelijk beding o.m.:
– te zorgen voor de nodige stedenbouwkundige vergunningen
– de werf toegankelijk te maken
– te zorgen voor water, elektriciteit of andere noodzakelijke nutsvoorzieningen
– J-TECHNICS BVBA te vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen uit hoofde van lawaaihinder en stofhinder
Telkens als de werf dient te worden stilgelegd voor het ontbreken van één der voormelde elementen zal J-TECHNICS BVBA van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn op een forfaitaire tegemoetkoming van € 500 per kalenderdag vertraging.
J-TECHNICS BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuken op stedenbouwkundige – of milieuwetgeving. De contractant dient ons hiervoor uitdrukkelijk te vrijwaren.

12.2.Evenmin kan J-TECHNICS BVBA verantwoordelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan ondergrondse- en bovengrondse leidingen, riolen, telefoondraden, putten, nutsvoorzieningen, waarvan de ligging en het bestaan niet schriftelijk en voorafgaand aan ons werd meegedeeld. De contractant vrijwaart in elk geval J-TECHNICS BVBA ten aanzien van elke vordering die desgevallend op grond hiervan lastens J-TECHNICS BVBA wordt gesteld.

12.3.Voor bevestiging van materialen aan bestaande constructies (huis, muur, paal) draagt de opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de stevigheid van de constructie. Indien deze niet voldoet, zal de opdrachtgever al de kosten dragen voor aanpassing en eventueel aangebrachte schade.

12.4.Bij werken die dienen uitgevoerd voor het bestraten van een doorgang waar een hek dient geplaatst te worden, dient vooraf door de aannemer van deze bestratingswerken, en onder toezicht van de opdrachtgever van deze werken, aan een medewerker van J-TECHNICS BVBA precies het aan te houden niveau medegedeeld te worden.
De opdrachtgever dient daartoe op de werf een samenkomst te organiseren. De aannemer van de bestratingswerken dient een duidelijke situatieschets op te maken, en dient zorgvuldig het aan te houden niveau situeren. Hij dient dit document te voorzien van datum personalia van zijn firma, een duidelijke schets en de vermelding “Bijgevoegde schets beantwoordt aan de door mij opgelegde eisen inzake het aan te houden niveau voor het plaatsen van een hek” en onderaan de vermelding “Voor akkoord” en ondertekend door de zaakvoerder of een van zijn medewerkers die daarvoor bevoegd is. Indien niet aan bovenvermelde eis wordt voldaan, dan kan J-TECHNICS BVBA in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele aanpassingswerken, ten gevolge van een foutieve bestrating.

12.5.J-TECHNICS BVBA geeft geen garantie op oppervlaktebehandeling die niet door haar eigen zorgen werden uitgevoerd. Op uitdrukkelijke vraag van de koper kan deze een schriftelijke garantie krijgen op de oppervlaktebehandeling die rechtstreeks door de desbetreffende behandelingsfirma schriftelijk en op naam van de koper wordt opgesteld. De klant kan tevens op nadrukkelijke vraag een schriftelijke garantie van de verkoper zelf bekomen indien dit uitdrukkelijk op het ogenblik van bestelling op de bestelbon wordt vermeld. Volgende oppervlaktebehandelingen worden nooit door J-TECHNICS BVBA zelf uitgevoerd : galvanisatie of warmbadverzinking, metalisatie, ontlakking, poedercoating en alle noodzakelijke vormen van voorbehandeling om één van hoger vermelde behandelingsvormen mogelijk te maken.

12.6.Gedelfde grond en stenen, af te breken afsluitingen, muurtjes … enz. dienen op de werf zelf gestockeerd te kunnen worden. Afvoer van overbodige of afvalmaterialen is zonder expliciete vermelding op de bestelbon niet in de prijs inbegrepen.
De in de grond aanwezige stenen enkel een maximale doormeter mogen hebben van 5cm en deze stenen maximaal 20% van het volume mogen bedragen. Indien tijdens de uitvoering der werken zou blijken dat aan deze vereiste niet voldaan is, zal J-TECHNICS BVBA gerechtigd zijn het werk stop te zetten en te eisen dat de stenen van meer dan 5cm of de overtollige stenen worden weggehaald op kosten van de koper-opdrachtgever.
Begroeiingen, wortels of andere hindernissen van welke aard ook verwijderd dienen te worden door de koper- opdrachtgever, dit in overeenstemming met de richtlijnen van J-TECHNICS BVBA

13. Deelbaarheid en nietigheid
De nietigheid van één van de bepalingen van huidige algemene voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de andere voorwaarden tot gevolg. In voorkomend geval, verbinden partijen zich ertoe de nietige bepalingen te vervangen door één die het nauwst aansluit bij de bedoeling van partijen.

14. Toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding
Al onze overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten te Beveren en aldaar ook te worden uitgevoerd. Zij zijn onderworpen aan het Belgisch Recht, dit met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Beveren, de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde.

Back To Top